Fabris, Molinari e Torre

, Rocket BarFabris, Molinari e Torre